Γενικοί Όροι

Ο δικτυακός τόπος www.sxolikivivliothiki.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ AEEΔE (εφεξής: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37, τηλ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, ΑΦΜ 094277812, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και διατίθεται για ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στον δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.sxolikivivliothiki.gr είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, χωρίς να εγγυώνται και, συνεπώς, να ευθύνονται, καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα για το ηλικιακό κοινό στο οποίο απευθύνεται (έφηβοι 12 ως 18 ετών). Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στον δικτυακό τόπο www.sxolikivivliothiki.gr και αποποιούνται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δεν φέρουν οιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στον δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. Η χρήση του www.sxolikivivliothiki.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr και να διακόψουν το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος www.sxolikivivliothiki.gr προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο με δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr μέσω δικτύου (downloading), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο www.sxolikivivliothiki.gr, δυνατότητα επικοινωνίας με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους επισκέπτες που εγγράφονται στον δικτυακό τόπο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (εφεξής: χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως χρήση και υποβολή καλών πρακτικών κά. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως χρήστης μία μόνο φορά. Η χρήση πολλαπλών λογαριασμών μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλη πράξη και να επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται στο νόμο παράλληλα με το δικαίωμα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ να τερματίσουν την πρόσβαση του αντίστοιχου χρήστη στον δικτυακό τόπο.

Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους επισκέπτες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επισκέπτες/χρήστες, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, πώλησης, εκμετάλλευσης, έκδοσης των πληροφοριών.
Το υλικό στο οποίο έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, λογισμικού, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ή στους τρίτους που έχουν χορηγήσει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δε συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς.
Στο www.sxolikivivliothiki.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των εν λόγω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων είναι είτε οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ είτε τρίτοι. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Tο copyright του υλικού παραμένει στον συντάκτη. Ο συντάκτης έχει συναινέσει στη δημοσίευση της καλής πρακτικής στον ιστότοπο της Σχολικής Βιβλιοθήκης με ταυτόχρονη αναφορά του ονόματός του και του σχολείου εφαρμογής.

Η φιλοσοφία της δημοσίευσης των καλών πρακτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της διάχυσης στην εκπαίδευση και επομένως το δημοσιευμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς για χρήση και εφαρμογή στην τάξη στο πλαίσιο, αποκλειστικά, διδακτικών σκοπών. Αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε χρήστη να αναφέρει με σαφήνεια τον συντάκτη, τον τίτλο της αρχικής δημοσίευσης και την πηγή προέλευσης του υλικού. Μία πλήρης παραπομπή ή βιβλιογραφική αναφορά έχει την εξής μορφή:

<Όνομα συντάκτη>, <Τίτλος καλής πρακτικής>, www.sxolikivivliothiki.gr

Με την εγγραφή του στον ιστότοπο ο χρήστης βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως τον παραπάνω όρο.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εάν οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή επισκέπτες του www.sxolikivivliothiki.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος μέσω γραπτών μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες υποβολής, για να διατυπώσουν ερωτήσεις ή για να παράσχουν στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με τον δικτυακό τόπο ή ιδέες ή κριτικές ή απόψεις για θέματα που τίθενται προς συζήτηση, καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, προτάσεις, απόψεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ. Με την αποστολή του ως άνω υλικού στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, και εφόσον οι χρήστες ή οι επισκέπτες δεν επιφυλαχθούν ρητώς, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ αποκτούν οριστικώς, αποκλειστικώς και αμετακλήτως δωρεάν άδεια χρήσης και δημοσίευσης για όλη τη διάρκεια ισχύος των σχετικών δικαιωμάτων και για ολόκληρο τον κόσμο και ως εκ τούτου το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κτλ.) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ διατηρούν επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα καταγραφής, ανάλυσης, συλλογής, δημοσιοποίησης, σχολιασμού και εκμετάλλευσης των απαντήσεων και των πορισμάτων τυχόν ψηφοφοριών που θα λαμβάνουν χώρα στον δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι στις ερωτήσεις των χρηστών/επισκεπτών δύναται να απαντούν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ή άλλοι χρήστες/επισκέπτες, ενώ κάποιες από τις προτάσεις και ερωτήσεις που θα διατυπώνουν οι χρήστες στις ειδικές φόρμες υποβολής θα εμφανίζονται επωνύμως ή με ψευδώνυμο (εφόσον το επιλέξουν) στον δικτυακό τόπο με τον κωδικό του χρήστη που διατύπωσε την πρόταση. Τα μηνύματα των χρηστών/επισκεπτών θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) ή δικαιώματα τρίτων ή τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Σε κάθε περίπτωση, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν/διαγράψουν ή να μη δημοσιεύσουν τα μηνύματα.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ: Το www.sxolikivivliothiki.gr συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των τόπων αυτών, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ αποποιούνται οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό του στο www.sxolikivivliothiki.gr, ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν ευθύνονται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, τα οποία ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

 


ΕΥΘΥΝΗ
Οι επισκέπτες/χρήστες του www.sxolikivivliothiki.gr χρησιμοποιούν τον δικτυακό αυτόν τόπο με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (web sites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.sxolikivivliothiki.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr. Το www.sxolikivivliothiki.gr χρησιμοποιείται ως έχει και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή να τερματίσουν την πρόσβαση κάποιου επισκέπτη/χρήστη στο www.sxolikivivliothiki.gr οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν εγγυώνται ότι η πρόσβαση στο www.sxolikivivliothiki.gr θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο διακομιστής (server) που καθιστά διαθέσιμο το www.sxolikivivliothiki.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η λήψη υλικού (download) από τον δικτυακό τόποwww.sxolikivivliothiki.gr γίνεται προαιρετικά από τους επισκέπτες/χρήστες και με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στο σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή η απώλεια δεδομένων που απορρέει από τη λήψη του υλικού αυτού βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και οι τρίτοι που συνεισφέρουν υλικό στο www.sxolikivivliothiki.gr ή εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν καμία (δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική, ποινική ή άλλη) ευθύνη για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, υλική ή άυλη, θετική ή αποθετική ή άλλη ζημία που σχετίζεται ή απορρέει από την πρόσβαση ή πλοήγηση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου, από τις πληροφορίες και προτάσεις που περιέχονται στο www.sxolikivivliothiki.gr ή από τη λήψη ή αποθήκευση (downloading) οιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται ενδεικτικά ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω σφαλμάτων (bugs), ενεργειών, παραλείψεων, διακοπών, ελαττωμάτων, ιών Η/Υ, απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης των μηνυμάτων και δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, από οιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος ή οιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κτλ. Ο παρών δικτυακός τόπος συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους (σύνδεσμοι – Links), για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας και τις υπηρεσίες των οποίων δεν ευθύνονται οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, αλλά οι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ελέγχουν τους δικτυακούς αυτούς τόπους. Με την είσοδό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν ευθύνονται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται ο δικτυακός τόπος www.sxolikivivliothiki.gr. Επίσης, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν ευθύνονται και για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στοwww.sxolikivivliothiki.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.sxolikivivliothiki.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.